Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 czerwca 2016

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, pn. „Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach".

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 01.07.2016 do 25.07.2016

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym
w SzOOP, są:
•    instytucje szkoleniowe;
•    instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
•    organizacje pozarządowe;
•    podmioty ekonomii społecznej;
•    partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
•    instytucje publiczne;
•    ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
•    federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
•    jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Jednocześnie, Partnerstwo (jeśli dotyczy) będzie spełniać łącznie następujące kryteria merytoryczne, a każdy z partnerów będzie spełniał co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:

 •  doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej 3 projektów w co najmniej jednym
  z następujących obszarów: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, wspieranie różnorodności w miejscu pracy;
  •    doświadczenie w opracowaniu/współopracowaniu badań, analiz lub opracowań, w obszarze: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, rynek pracy, wspieranie różnorodności w miejscu pracy - wykazanie co najmniej 5 pozycji/tytułów/wydawnictw/itp.;
  •    doświadczenie w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesu, tj. w formie realizowanych szkoleń i warsztatów skierowanych do przedstawicieli biznesu (nie dotyczy przypadku, kiedy jednym z partnerów jest przedstawiciel grupy docelowej tj. przedstawiciel średniego przedsiębiorstwa) - wykazanie co najmniej 3 tego typu działań;
  •    doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych lub edukacyjnych, co najmniej w jednym z obszarów: równość szans, antydyskryminacja, wspieranie grup defaworyzowanych, różnorodność, w szczególności w miejscu pracy - wykazanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 tego rodzaju działań w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) oraz przetestowanie go w 40 przedsiębiorstwach i wdrożenie narzędzia w 360 przedsiębiorstwach.

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 490 000 PLN

Sposób składania wniosków
•    w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA;
•    w formie papierowej (w dwóch egzemplarzach) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku;
•    osobiście;
•    przesyłką kurierską;
•    pocztą.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

 Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-07
Data publikacji:2016-06-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1377