POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE  
 

 
Korona Gór Polski

Gmina Krasocin Gmina Kluczewsko Gmina Włoszczowa Gmina Secemin Gmina Radków Gmina MoskorzewAKTUALNOŚCI

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas
w Ostrowie i Kossowie

Caritas Kielecka w dniu 14 maja 2007r. dokonała otwarcia i poświęcenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie (gmina Krasocin) i Kossowie (gmina Radków). Mszę świętą w kościele w Kossowie celebrował ks. bp. Kazimierz Gurda.

W uroczystościach wzięli udział: Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego - Barbara Jakacka-Green, Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON - Krzysztof Słoń, Starostowie Włoszczowscy - Ryszard Maciejczyk i Zbigniew Krzysiek, Wójt Gminy Krasocin - Józef Siwek, Wójt Gminy Radków - Stanisław Herej, Burmistrz Gminy Włoszczowa - Bartłomiej Dorywalski, Kierownik PCPR we Włoszczowie - Ilona Nowak, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z Krasocina - Helena Ciszek, Radkowa - Halina Knapik i Włoszczowy - Dariusz Czechowski, ks. Marian Kowalski i ks. Krzysztof Toboła z parafii Krasocin, ks. Marek Szyba z parafii Stojewsko, ks. Andrzej Żuber z parafii Kossów, Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej - ks. Stanisław Słowik, Z-ca Dyrektora Caritas - ks. Krzysztof Banasik oraz rodzice i uczestnicy warsztatów.

Warsztat terapii zajęciowej to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Celem nadrzędnym realizacji programu warsztatów terapii zajęciowej jest ograniczenie skutków niepełnosprawności, tj. izolacji społecznej, marginalizacji, dyskryminacji w pełnym dostępie do zatrudnienia.
Jednostka prowadząca warsztat terapii zajęciowej kwalifikuje kandydatów do uczestnictwa w zajęciach zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Warsztaty na terenie Gminy Krasocin w miejscowości Ostrów powstały w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu "Wyrównywanie różnic między regionami", na który w 2006 roku Caritas Diecezji Kieleckiej złożyło wniosek. Rada Gminy Krasocin wyraziła zgodę na użyczenie parteru budynku szkoły filialnej w Ostrowie o powierzchni użytkowej 305,71m2 z przeznaczeniem na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Od 2002 roku w budynku tym sukcesywnie przeprowadzano prace modernizacyjne i remontowe.
Ze względu na trudności organizacyjne związane z dowozem osób niepełnosprawnych mieszkających w południowej części powiatu włoszczowskiego na zajęcia warsztatowe do Ostrowa, Caritas Diecezji Kieleckiej podjał starania o umożliwienie przeniesienia kilku pracowni do budynku szkoły w Kossowie, który został udostępniony przez Gminę Radków.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydał pozytywną decyzję i za jego zgodą w chwili obecnej w miejscowości Ostrów w 5 pracowniach terapeutycznych uczestniczy w zajęciach 25 osób, natomiast w miejscowości Kossów w 4 pracowniach prowadzone są zajęcia dla grupy 15-osobowej.

Dla osób niepełnosprawnych zajęcia będą pomocne w poszukiwaniu i realizacji wszelkich możliwych form leczenia i rozwoju człowieka, znalezieniu rozwiązań, które spowodują, że osoby te będą mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

POWRÓT

 
 
© Serwis Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 44 950
webmaster