Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 czerwca 2016

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Planowany nabór wniosków  potrwa od 30.06.2016 do 30.09.2016.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Sposób składania wniosków:

 1. Osobiście w zamkniętej kopercie lub paczce, od poniedziałku do piątku
       w godz. 8.15 – 16.15 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  
       Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa)
       lub
  2. W formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu
       bezpiecznego podpisu elektronicznego
       lub
  3. Za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową z w godzinach 8:15-16:15 na adres:
       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy
       Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa


Wnioski mogą składać:
1) Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego
     ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);
2) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;
3) Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury
     i Dziedzictwa Narodowego;
4) Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
     jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych;
5) Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
6) Organizacje pozarządowe;
7) Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących
     konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych);
8) Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego
     Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.


Dofinansowanie można otrzymać na:
1)      Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach
          i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2)      Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej  infrastruktury na cele
         działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów,

3)     Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym
        edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
4)      Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
5)      Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6)      Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków,
          księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów
         audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez
         proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu
        infrastrukturalnego);
7)      Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element
         projektu infrastrukturalnego);
8)      Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów
        z przeznaczeniem na magazyny studyjne.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
110 ml zł

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-07
Data publikacji:2016-06-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1356