Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – konkurs

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 czerwca 2016

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił konkurs dotyczący Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój. 

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15.07.2016 do 22.07.2016.

Kto może składać wnioski?

W ramach Poddziałania 1.2.1, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, o dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje rynku pracy wymienione w art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyszczególnione w SZOOP PO WER tj.:

 •  publiczne służby zatrudnienia;
 •  Ochotnicze Hufce Pracy;
 •  agencje zatrudnienia;
 •  instytucje szkoleniowe;
 •  instytucje dialogu społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typu projektów:

1) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

 •  identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 •  kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

 •  kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji
  m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
 •  nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

 •  nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 •  wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

4) Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

 •  wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
 •  wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

5) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
•    niwelowanie barier, jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6) Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości
i samozatrudnienia:

 •  wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

nie określono limitu


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 933 220 PLN

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego należy złożyć:

 •  w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój (SOWA);
 •  w formie papierowej (osobiście, pocztą albo przesyłką kurierską).

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-16
Data publikacji:2016-06-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1202