Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za budżet

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 czerwca 2020

W poniedziałek, 29 czerwca br., na XIX sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego radni udzieli większością głosów (13 za przy 4 wstrzymujących się) wotum zaufania zarządowi za przedstawiony raport o stanie powiatu za 2019 rok. Chwilę później 16 radnych zagłosowało za udzieleniem zarządowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Jedna osoba się wstrzymała.

Przypomnijmy, że dochody powiatu 2019 zrealizowano w około 105 procentach, a wydatki w ponad 93 procentach, czyli więcej powiat zarobił i mniej wydał w ubiegłym roku, niż to planował. Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniosło 6 milionów złotych.

Obrady rozpoczęły się od minuty ciszy w hołdzie zmarłej emerytowanej pracownicy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie Apolonii Krzysiek.

Przedmiotem XIX sesji były:

- Informacja o planowanych zadaniach na drogach powiatowych w 2020 roku.

- Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu włoszczowskiego.

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Podczas sesji Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie za 2019 rok, a także podjęli uchwały w sprawach:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 - 2032,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
 • zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
 • zmiany uchwały Nr XVIII/141/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego, położonej we Włoszczowie obręb 06, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 4459/2,
 • wyrażenia zgody na udział Powiatu Włoszczowskiego w projekcie pn. „Chrońmy środowisko z 3R” z programu Erasmus+,
 • zmiany uchwały Nr X/82/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 16 września 2019 r. - w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej przez Powiat Włoszczowski w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a także trybu postępowania w sprawach dotyczących jej przyznawania,
 • zmiany uchwały Nr VII/52/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Włoszczowskiego dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
 • wyrażenia zgody na realizację projektu „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość”.

Radni, którzy rządzili powiatem w ubiegłej kadencji, pogratulowali obecnemu zarządowi dużej ilości zrealizowanych inwestycji. Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Zbigniew Matyśkiewicz pogratulował zarządowi uzyskania absolutorium.

Raport o stanie Powiatu Włoszczowskiego, zawierający podsumowanie aktualnej sytuacji naszego powiatu, obszary jego funkcjonowania, a także zadania realizowane w 2019 roku dostepny w BIP: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-30
Data publikacji:2020-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:141