Zawiadomienie - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Zawiadomienie

2 sierpnia 2022

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy, w tym został sporządzony operat szacunkowy w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4100/1 o pow. 0,0039 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 06 Włoszczowa - miasto, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak:AB.6740.2.4.2021.V z dnia 04.02.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Ogrodowej we Włoszczowie stanowiąca odcinek drogi powiatowej numer 1042T na odcinku od km 0+544,00 do km 1+421,93”– kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, a w szczególności ze sporządzonym operatem szacunkowym, który będzie stanowił podstawę ustalenia wysokości odszkodowania oraz składać dodatkowe wyjaśnienia i wnioski w godzinach pracy urzędu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, tel. 504 753 236.

Po upływie ww. terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Wgląd w akta sprawy jest nieobowiązkowy.     

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowa 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego www.powiat-wloszczowa.pl, ponadto przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszczowa.

Na podstawie art. 49 k.p.a. zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-08-02
Data publikacji:2022-08-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:185