OGŁOSZENIE - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

OGŁOSZENIE

2 września 2022

Starosta Włoszczowski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1613/1 o pow. 0,0003 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszno w gminie Krasocin, która zgodnie z decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.2.2021.V z dnia 31.12.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi nr 0258T na odcinku Oleszno – Wola Świdzińska” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stała się własnością Powiatu Włoszczowskiego. 

Dla przedmiotowej działki w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1W/00010792/7, w której w dziale II jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, natomiast zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków właścicielem ww. działki jest Pan Stanisław Lis, który zgodnie z odpisem skróconego aktu zgonu nie żyje.

Z informacji uzyskanych od Burmistrza Gminy Włoszczowa wynika, iż brak jest w rejestrze PESEL danych dotyczących stanu cywilnego Pana Stanisława Lisa, co uniemożliwia wyszukanie osób z nim spokrewnionych oraz, że w rejestrze mieszkańców Gminy Włoszczowa nie figurują osoby spokrewnione z ww. osobą.

Z informacji uzyskanych z Sądu Rejonowego we Włoszczowie I Wydział Cywilny wynika, iż nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia praw do spadku po Panu Stanisławie Lisie.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. 

Wobec powyższego osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości proszone są o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia, do siedziby Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (Wydział GKN), I piętro, pokój 204, (tel. 504 753 236) w godzinach pracy urzędu.

Jeżeli w podanym powyżej terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podejmie postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania, a na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami kwota odszkodowania zostanie przekazana do depozytu sądowego.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowa 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl oraz stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego www.powiat-wloszczowa.pl, ponadto przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasocin.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-02
Data publikacji:2022-09-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:168