Ogłoszenie - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Ogłoszenie

12 września 2022

Starosta Włoszczowski wykonując zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.2613.2022.185 jako działka Nr 3.66/1 o pow. 0,0038 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kuczków w gminie Secemin, która po uzyskaniu ostateczności decyzji Starosty Włoszczowskiego znak: AB.6740.2.1.2022.KK z dnia 17.08.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska – Kuczków” – kategoria obiektu budowlanego: XXV stanie się własnością Powiatu Włoszczowskiego.

Przedmiotowa działka nie jest objęta księgą wieczystą, zbiorem dokumentów, jak również innymi dokumentami, w związku z czym nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W świetle dokumentów znanych Organowi nie ma możliwości ustalenia komu przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości objętej przedmiotowym postępowaniem.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. 
Wobec powyższego osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości proszone są o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia, do siedziby Starostwa Powiatowego we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (Wydział GKN), I piętro, pokój 204, (tel. 504 753 236) w godzinach pracy urzędu.
Jeżeli w podanym powyżej terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości Starosta Włoszczowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podejmie postępowanie w przedmiocie ustalenia odszkodowania, a na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami kwota odszkodowania zostanie przekazana do depozytu sądowego.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowa 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl oraz stronie internetowej Powiatu Włoszczowskiego www.powiat-wloszczowa.pl, ponadto przekazuje się do wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Secemin.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-12
Data publikacji:2022-09-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aneta Dziubek
Liczba odwiedzin:161