Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Żelisławice - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Ogłoszenie Starosty Włoszczowskiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Żelisławice

24 listopada 2022

Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 140) informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Żelisławice, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1050, 1161, 496, 450, 447, 428, 188, 61/2, 58, 150 położone w obrębie ewidencyjnym Żelisławice, stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Żelisławice o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie gruntowej.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, którymi są:

  1. Osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31grudnia 2015 r. faktyczne korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
  2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w wyżej wymienionym okresie nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

Wniosek winien zawierać:

1) imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,

2) nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,

3) wskazanie adresu do doręczeń.

We wniosku należy wskazać dowody, które świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Wnioski należy składać do Starosty Włoszczowskiego na adres Starostwa Powiatowego we Włoszczowie  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

Termin składania wniosków upływa 30 grudnia 2023 r.

Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione Starosta Włoszczowski wyda decyzję o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. Jeżeli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione, Starosta Włoszczowski wyda decyzję o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie. Decyzja doręczona będzie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości oraz wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń gminy i starostwa oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Secemin i Starostwa Powiatowego.

W przypadku wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej za okres 2006 – 2015 roku, gmina uzyska prawo nabycia na własność, nieodpłatnie, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa. W sprawie tej orzeka Wojewoda Świętokrzyski. Jeżeli gmina nie skorzysta z przysługującego jej prawa lub nie spełnia warunków przejęcia nieruchomości, to wtedy własność wspólnoty gruntowej przejdzie z mocy prawa na Skarb Państwa.

Niniejszą informację wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie oraz w Urzędzie Gminy Secemin, a także zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Urzędu Gminy Secemin, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Secemin i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz w prasie lokalnej „Echo Włoszczowskie”.

Starosta Włoszczowski
/-/ Dariusz Czechowski

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-24
Data publikacji:2022-11-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:131