Będą pieniądze na zadania prozdrowotne i profilaktyczne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
3 marca 2016

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2016 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz zwalczania narkomanii. Łączna kwota dotacji 260 tys. złotych.

Na realizację zadań z zakresu ochrona i promocja zdrowia przewidziana łączna kwota dotacji to 200 tysięcy złotych. I tak:

Zadanie 1 - Wspieranie działań mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób starszych - 15 000 zł.

Zadanie 2 - Promowanie właściwych zachowań związanych z profilaktyką chorób nowotworowych i schorzeń kardiologicznych oraz rekonwalescencją po ich przebyciu - 45 000 zł.

Zadanie 3 - Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie integracji osób chorych psychicznie i zaburzonych w środowisku otwartym - 50 000 zł.

Zadanie 4 - Wspieranie działań edukacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego - 30 000 zł.

Zadanie 5 - Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy, próchnicy i otyłości w wśród dzieci i młodzieży - 45 000 zł.

Zadanie 6 - Wspieranie działań zapewniających odpowiedni dostęp do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego -15 000 zł.

 

Natomiast na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii kwota dotacji to 60 tysięcy złotych:

Zadanie 1 - Wspieranie w szczególności rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji programów edukacyjno – szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy - 15 000 zł

Zadanie 2 - Wspieranie działań mających na celu prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjno – informacyjnej i readaptacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym - 15 000 zł.

Zadanie 3 - Wspieranie działań mających na celu podniesienie kompetencji grup zawodowych zajmujących się profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych, współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie - 20 000 zł.

Zadanie 4 - Wspieranie działań sprzyjających reintegracji społecznej oraz zawodowej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych -10 000 zł.

 

Oferty na konkurs należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „KONKURS OFERT – OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA lub ZWALCZANIE NARKOMANII Nr … i nazwa zadania …” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia, w sekretariacie Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, II piętro pok. 203 lub m.in. pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 342 15 42.

 

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-03
Data publikacji:2016-03-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1208