Współpraca ponadnarodowa – ogłoszenie o konkursie - Powiat Włoszczowski

Powiat Włoszczowski

Współpraca ponadnarodowa – ogłoszenie o konkursie

29 marca 2016

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje nabór wniosków na rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31 marca do 15 kwietnia 2016 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP
PO WER, tj.:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:

  1.  Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
  2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
  3.  Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
  4.  Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

20 000 000,00 PLN.


Sposób składania wniosków:

Wniosek składany jest:

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku wraz z załącznikami muszą być tożsame. Za tożsame uznaje się wnioski złożone wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej.

 Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Świętokrzyskiego


                                                               

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-29
Data publikacji:2016-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Milena Kowalczyk
Liczba odwiedzin:1424